แผนป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Link