คณะวิชา

คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้รับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2514 จากนโยบายที่จะขยายงานทางด้านวิชาการและการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ด้านอื่นนอกเหนือไปจากด้านศิลปะและโบราณคดี คณะฯ เริ่มรับนักศึกษา  รุ่นแรกปี พ.ศ. 2515 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาชีววิทยา ต่อมาปี พ.ศ. 2517 มีการแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และสำนักงานเลขานุการ ในปี พ.ศ. 2532 ได้จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้นอีก 1 ภาควิชา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บังคับใช้ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ทำให้มีการแบ่งส่วนงานในคณะวิชาออกเป็น 14 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานคณบดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาสถิติ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสีและการเคลือบผิว ศูนย์ความเป็นเลิศของวัสดุแนวใหม่ และศูนย์สอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาสถิติ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมีศึกษา
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
- สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3 414 7001
โทรสาร: 0 3 414 7002
E-mail: science@su.ac.th

เว็บไซต์

http://www.sc.su.ac.th

Facebook

https://www.facebook.com/ScienceSilpakornUniversity