กิจกรรม คลิกลงนามถวายพระพร มหาวิทยาลัยศิลปากร  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยากาศ ITA/ข้อมูลสาธารณะ มหาวิทยาลัยศิลปากร  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรม 80th Anniversary Silpakorn University มหาวิทยาลัยศิลปากร  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรม วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากรา  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรม SU E-magazine SU E-magazine  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยากาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๖  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยากาศ เทวาลัยพระคเณศ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยากาศ สวนแก้ว วังท่าพระ  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยากาศ สะพานสระแก้ว พระราชวังสนามจันทร์  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

General Student Staff SU Maltimedia สายตรงอธิการบดี ITA ข้อมูลสาธารณะ

14
Faculties
คณะวิชา
240
Academic Programs
หลักสูตร
31,671
Current Students
นักศึกษาปัจจุบัน
2,939
Personnels
บุคลากร

ภายใน (IIT)
ภายนอก (EIT)
     
     
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     

GeneralStudentStaffSU MaltimediaสายตรงอธิการบดีITA ข้อมูลสาธารณะรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-เอกรับสมัครเข้าศึกษาบุคคลทั่วไป ระบบคลังหน่วยกิต ม.ศิลปากรFACTS AND FIGURES
14
Faculties
240
Academic Programs
31,671
Current Students
2,939
Personnels