สวัสดิการ

ประกันภัย

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาทุกคนทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ชำระเบี้ยประกันคนละ 100 บาทต่อปี ในวันลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น โดยจะได้รับความคุ้มครองดังนี้

 1. เสียชีวิต จำนวนเงินเอาประกัน 150,000.00 บาท
 2. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวนเงินเอาประกัน 15,000.00 บาท (ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท)

ขั้นตอนการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ

 1. กรณีรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามที่บริษัทไทยประกันชีวิตกำหนดไว้
  • นครปฐม – โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลสนามจันทร์ โรงพยาบาลนครปฐม
  • กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลธนบุรี 1 โรงพยาบาลธนบุรี 2
  • เพชรบุรี - โรงพยาบาลซันเปาโลหัวหิน
  • ข้อปฏิบัติ ให้นำบัตรประกันอุบัติเหตุ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนั้น ๆ

 2. กรณีรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่น ๆ และได้ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาไปแล้วจะต้องปฏิบัติดังนี้
  1. ขอแบบฟอร์มได้ที่กองกิจการนักศึกษา พร้อมกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์
  2. นำใบเสร็จรับเงินที่ได้ทดรองจ่ายเงินไปทุกครั้งรวมมาเบิกครั้งเดียว/อุบัติเหตุ 1 ครั้ง
  3. นำใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่ได้รับการรักษาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ทำการรักษา
  4. นำเอกสารจากข้อ 1-3 ยื่นที่ หน่วยงานรับผิดชอบแต่ละวิทยาเขต
   • ตลิ่งชัน : คุณขันติชัย ซื่อสัตย์
   • วังท่าพระ : พระราชวังสนามจันทร์ : คุณจินตนา วังเย็น หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาฯ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ หากต้องการปรึกษา โทรภายใน 25955 ภายนอก 034-242748 มือถือ 087-1619051 (คุณจินตนา วังเย็น)
   • เพชรบุรี : ห้องพยาบาล วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ใบเสร็จรับเงินที่ทำการใช้เบิกประกันอุบัติเหตุต้องมีลักษณะ ดังนี้

 1. ต้องมีคำว่า “ใบเสร็จรับเงิน” พร้อมลายเซ็นผู้รับเงิน และชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ของ สถานพยาบาล
 2. ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย คลีนิค โพลีคลินิก ต้องประทับตรายางของสถานพยาบาลที่ “ใบเสร็จรับเงิน” ทุกครั้ง
 3. บิลเงินสดที่ไม่ระบุชื่อสถานพยาบาล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่เสียภาษี ใช้เบิกไม่ได้
 4. ใบเสร็จที่เป็นใบบวกเลข ใช้เบิกไม่ได้ (กรณีมีใบสรุปหน้างบค่าใช้จ่ายพร้อมประทับตรายางสถานพยาบาล จะพิจารณาให้เป็นแต่ละราย)
 5. ใบเสร็จรับเงิน ที่รวมการรักษา ทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเข้าด้วยกัน “เบิกไม่ได้”
 6. กรณีมีการแก้ไข ลบ ขีดฆ่า ต้องเซ็นชื่อกำกับพร้อมประทับตรายางสถานพยาบาล ในตำแหน่งที่แก้ไข
 7. ต้องเป็น ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เท่านั้น (ใบเสร็จที่รับรองสำเนาจากสถานพยาบาล ใช้เบิกไม่ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองกิจการนักศึกษา