เกี่ยวกับ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

share
Facebook
Twitter

ปรัชญา

“ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน”

ปณิธาน

“สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”

วิสัยทัศน์

“ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์”

ค่านิยมหลัก

T = Transparency มีความโปร่งใส
E = Excellence มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
A = Amicability มีความเป็นกัลยาณมิตร
M = Moral Courage มีความกล้าหาญทางจริยธรรม

ขีดความสามารถหลัก

S = Scientific Thinking คิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์
I = Integrity มีศักดิ์ศรีแห่งตน
L = Love of Wisdom มีสติปัญญา
P = Public Mind มีจิตสาธารณะ
A = Art Appreciation ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ
K = Knowledgeable มีความรอบรู้
O = Outcomes Oriented Person มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศ
R = Responsible Man เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง
N = Need for Achievement เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

share
Facebook
Twitter