เกี่ยวกับ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

share
Facebook
Twitter

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Philosophy)

“ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน”

ปรัชญาการศึกษา

“จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม”

ปณิธาน(Determination)

“สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”

อัตลักษณ์ (Identity)

“ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์”

อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)

ทุกพื้นที่เป็นที่พึ่งของชุมชน โดยมีอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ดังนี้

วังท่าพระ

การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบ และวัฒนธรรม นำเสนอภาพลักษณ์ Arts & Design

พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรม เป็นต้นแบบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนนำเสนอภาพลักษณ์ Arts & Green

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

เป็นผู้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม บูรณาการข้ามศาสตร์ นำเสนอภาพลักษณ์ Arts & Community

City Campus
(เมืองทองธานี)

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและรายได้กับมหาวิทยาลัยนำเสนอภาพลักษณ์ Arts & Technology

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

มีความเป็นกัลยาณมิตรAmicability คณะ ส่วนงาน ทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอย่างกัลยาณมิตร

วิสัยทัศน์(Vision)

“บูรณาการศิลปะวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ความผาสุกและความยั่งยืนของสังคม”

Integrate arts, culture, and science to enhance creative and innovative economy for societal well-being and sustainability”

พันธกิจ (Mission)

     1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์และการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
     2. วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการศาสตร์ที่สร้างสรรค์ ผ่านการจัดการองค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน
     3. ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแก่สังคม ผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้และวัฒนธรรม        4. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ด้วยศิลปะและการออกแบบ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565– 2579

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการเรียนการสอน
     มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) มุ่งบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen)

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     
เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้และบูรณาการศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านการบริหารจัดการองค์กร
     มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น “Digitally Transformed University” พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถปรับตัวยืดหยุ่นพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กร บูรณาการศักยภาพของบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาตนเองอยู่เสมอและมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงทางการเงิน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้านภาพลักษณ์ศิลปากร
     เป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความโดดเด่นด้านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์เป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ

ค่านิยม (Core Value)
C = Creativity ความสร้างสรรค์
R = Resilience ความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
E = Excellence ความเป็นเลิศ
A = Aesthetics สุนทรียภาพ
T = Trust ความไว้วางใจ
I = Innovation นวัตกรรม
V = Vigor ความมีพลัง
E = Enduring growth การเติบโตอย่างยั่งยืน

จุดเน้น/ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
1. เป็นเลิศในสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ
2. เป็นผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรม
3. การบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศาสตร์ด้านศิลปะและการออกแบบ

สมรรถนะหลัก
1.  เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ
2.  เป็นผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรม
3.  สร้างเครือข่ายและบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับศิลปะและการออกแบบ

ขีดความสามารถหลัก

S = Scientific Thinking คิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์
I = Integrity มีศักดิ์ศรีแห่งตน
L = Love of Wisdom มีสติปัญญา
P = Public Mind มีจิตสาธารณะ
A = Art Appreciation ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ
K = Knowledgeable มีความรอบรู้
O = Outcomes Oriented Person มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศ
R = Responsible Man เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง
N = Need for Achievement เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

C = Creative leader
ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่เป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม

R = Responsivility
ความรับผิดชอบ

บัณฑิตเคารพตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

E = Expertise
ความรู้ความชำนาญ

บัณฑิตมีความรู้ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ตนศึกษา และมีความรอบรู้ในหลายสาขาวิชา สามารถนำความรู้มาใช้เพื่อประกอบอาชีดและในชีวิตประจำวันได้ โดยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

A = Art appreciation
ตระหนักซึ่งในคุณค่าแห่งศิลปะ

บัณฑิตรู้คุณค่าของผลงานศิลปะและผลงานสร้างสรรค์

T = Thainess
ความเป็นไทย

บัณฑิตรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย

บัณฑิตเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยังดำรงความเป็นไทย

I = Integrity and Ethics
ความซื่อสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม

บัณฑิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม และศรัทธาในความดี

บัณฑิตมีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาสังคม ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

V = Volunteer spirits and public consciousness
จิตอาสาและจิตสาธารณะ

บัณฑิตมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ห่วงใยและมุ่งเข้าร่วมเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณะสมบัติ

E = Essential skills for future citizen
ทักษะสำคัญสำหรับพลเมืองอนาคต

E1 ทักษะด้านการคิด
E1.1 บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงาน
E1.2 บัณฑิตสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
E1.3 บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหา

E2 ทักษะด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ
E2.1 บัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้นำ
E2.2 บัณฑิตสามาถบริหารจัดการตนเอง บุคคล และองค์กร มีความสามารถในการปรับตัว ตั้งเป้าหมายวางแผน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อจำกัดของเวลาและทรัพยากร

E3 ทักษะด้านการทำงาน
บัณฑิตมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

บัณฑิตมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิชาชีพ และสามารถช่วงชี้แนะฝึกฝนผู้อื่นได้

บัณฑิตสามารถนำทักษะที่ได้จากการศึกษาเทคนิควิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิตามาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

บัณฑิตมีทักษะการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง และทักษะการสื่อสาร

E4 ทักษะด้านการเรียนรู้
บัณฑิตต้องเป็นผู้ใฝ่รู้โดยแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อยู่เสมอ

บัณฑิตมีระบบและวิธีคิดในการเรียนรู้ที่ดี สามารถแยกแยะกลั่นกรองข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม

 

share
Facebook
Twitter