เกี่ยวกับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

อธิการบดี (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
E-mail :  SUTANANTA_W@SU.AC.TH

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
E-mail : LAOPOONPHAT_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ (รักษาการแทน)
ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย
E-mail : KHEOVICHAI_K@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง
E-mail : ADTHALUNGRONG_C@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รักษาการแทน)
ศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
E-mail : WANICHACHEVA_N@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล ยาศรี
E-mail : YASRI_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดี เพชรบุรี (รักษาการแทน)
อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม
E-mail : KONGCHUM_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (รักษาการแทน)
อาจารย์ ดร.ปวริส มินา
E-mail : MINA_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ (รักษาการแทน)
รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรช พูลเทพ
E-mail : PULLTEAP_S2@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท
E-mail : WATTANAPHIKOWIT_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ ดร. ปริญญา หรุ่นโพธิ์
E-mail : ROONPHO_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พิริยะประสาธน์
E-mail : PIRIYAPRASARTH_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ชุมชอบ
E-mail : CHUMCHOB_N@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
E-mail : KHAWSITHIWONG_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย อรรคผาติ
E-mail : ARKAPHATI_C@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล อ้นแฉ่ง
E-mail : ONCHANG_R@SU.AC.TH