เกี่ยวกับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช  
E-mail :  THAVARAVEJ_C@SU.AC.TH

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
E-mail : CHUSUWAN_A@SU.AC.TH

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย
E-mail : KHEOVICHAI_K@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรุงแสง ลักษณบุญส่ง
E-mail : LAKSANABOONSONG_J@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
E-mail : LAOPOONPHAT_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์
E-mail : SIRIWONG_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร. วิชิต อิ่มอารมย์
E-mail : IMAROM_V@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง
E-mail : ADTHALUNGRONG_C@SU.AC.TH

รองอธิการบดี เพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด
E-mail : KLANGRAHAD_C@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
E-mail : WANICHACHEVA_N@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรช พูลเทพ
E-mail : PULLTEAP_S2@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พิริยะประสาธน์
E-mail : PIRIYAPRASARTH_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ ดร. ปริญญา หรุ่นโพธิ์
E-mail : ROONPHO_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
E-mail : RACHRUK_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ชุมชอบ
E-mail : CHUMCHOB_N@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
E-mail : KHAWSITHIWONG_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท
E-mail : WATTANAPHIKOWIT_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล ยาศรี
E-mail : YASRI_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวัสดิ์
E-mail : waranyoo@hotmail.com

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย อรรคผาติ
E-mail : ARKAPHATI_C@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล อ้นแฉ่ง
E-mail : ONCHANG_R@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี เมืองแก้ว
E-mail : MUANGKAEW_T@SU.AC.TH