ข่าว

สมัครงาน

images

คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา...

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยจ้างจากงบประมาณเงินรายได้ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตราผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน - 7 ตุลาคม 2565


รายละเอียด
images

คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ...

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ จำนวน 1 อัตรา โดยจ้างจากงบประมาณรายได้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ในวันที่ 1-30 กันยายน 2565


รายละเอียด
images

รับสมัครงาน...

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มภารกิจกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ จำนวน 1 อัตรา โดยจ้างจากงบประมาณเงินรายได้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2565


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำการสอนที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.sc.su.ac.th และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกชน โดย แนบเงินค่าสมัครมาด้วยและจ่าหน้าซองถึงหน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานที่งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน2565 พร้อมหลักฐานการสมัคร


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร 2 ตำแหน่ง สังกัดกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สังกัดกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.adsc.su.ac.th หรือ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร. 034-255791 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 - 5 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกชน จ่าหน้าซองถึงหน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงานทั้งนี้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 - วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทผู้ประสงค์จะสมัครให้ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th โดยสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัครสำหรับใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. (ให้นำมาให้เมื่อได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแล้ว) ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ จ่าหน้าซองดังนี้หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพือปฏิบัติงานที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ จ่าหน้าซอง ดังนี้หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน


รายละเอียด
images

รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดงานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ download  ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel/ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ชั้น L สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2105-4686 ต่อ 100065 หรือ งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

ระบบบันทึกประวัติการรับวัคซีน...

รู้ไว้ไม่เอ้าท์! บันทึกผล ATK ยังไง? ไว้ใช้แสดงผล 1. Log in เข้าระบบ Vaccination Record2. เลือกบันทึกผลการตรวจหาเชื้อ3. กรอกแบบฟอร์มว้าว ว้าว ว้าว แบบนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะ ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ หรือคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง ต้องห้ามพลาด !!! และอย่าลืมบันทึกประวัติการรับวัคซีนกันด้วยน๊าาเข้าถึงระบบได้ที่ SU Web Portal (ไอคอน Vaccination Record) หรือ ทางลิงก์ : https://bit.ly/3uO11kn- ฟอร์มบันทึกข้อมูลการรับวัคซีน https://forms.office.com/r/4miR9AghEG - ​ฟอร์มบันทึกข้อมูลผลตรวจหาเชื้อ https://forms.office.com/r/H0ZVkcAFDG ศึกษาวิธีบันทึกประวัติการรับวัคซีน ได้ที่  https://bit.ly/3LLPZBq หรือสแกนผ่าน QR CODE


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เพื่อปฏิบัติงานที่งานจัดการทรัพย์สิน (โรงพิมพ์) กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดีผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสม้ครด้วยตนเอง ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2-20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานสังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 7-31 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้นบัดนี้ เห็นสมควรให้ขยายเวลารับสมัครออกไปอีก จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ที่กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7544งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 034-255791 อ่านประกาศ


รายละเอียด
images

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personal


รายละเอียด
images

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยสอน...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personal


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกชน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ จ่าหน้าซอง ดังนี้หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน


รายละเอียด
images

ว่าที่บัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564...

การให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาว แก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://web.facebook.com/SilpakornUniversityThailand/posts/10159486768176253


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาสถิติ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำการสอนที่ภาควิชาสถิติผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกสารจ่าหน้าซองถึงหน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน


รายละเอียด
images

ขยายเวลารับสมัคร...

โอกาสสุดท้าย! ขยายเวลารับสมัครผู้ที่สนใจงาน 3 มิติต้องไม่พลาดUpskill งาน 3 มิติให้ขายได้สมัครได้ถึงวันที่ 10 มกราคมนี้!หลักสูตรระยะสั้นผลิตงานศิลปะเพื่อการค้าด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติและการหล่อ- ค้นหาความชอบละความถนัดของตนเอง- เปิดสอนที่เดียว รับจำนวนจำกัด- มีวัสดุและอุปกรณ์ให้ผู้เรียน- ต่อยอดงานโมเดล 3 มิติให้เป็นชิ้นงาน- หากผ่านเกณฑ์ ได้ใบประกาศนียบัตรไว้อัพเกรด Portfolio หรือเก็บไว้เทียบโอนรายวิชาของ ม.ศิลปากรได้สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2565ที่เว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.thหากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeLine OA : shorturl.at/jpEX8Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 2564 ทางเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทยฯ ได้จัดมอบรางวัลแก่ภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกวด โดยมีผลงานจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารอบ 4 เรื่อง และได้รับรางวัลทั้ง 4 เรื่องดังนี้1. รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม สนับสนุนรางวัลโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์• นีนนารา บุญนิธิไพสิฐ จาก แต๋วแหววเป็นประจำ (Taewwaw Pen Pa Jum) กำกับโดย อภิญญา พุกศรีสุข สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์2. รางวัลดุ๊ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ• อัญญ-เดียรถีย์ (Conviction) กำกับโดย พิชญุตม์ เค้าอ้น สาขานิเทศศาสตร์ เอกการสื่อสารมวลชน3. รางวัลช้างเผือก (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา)ประกาศนียบัตรชมเชย• แต๋วแหววเป็นประจำ (Taewwaw Pen Pa Jum) กำกับโดย อภิญญา พุกศรีสุข สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์• อนันตวัฏ (Crystallised Memory) กำกับโดย ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์ สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์4. รางวัลวิจิตรมาตรา สนับสนุนรางวัลโดย มูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา• Gap - แท็กซี่ กำกับโดย ปารย์พิรัชย์ ผดุงเจริญ สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT:Silpakorn)ได้รับในครั้งนี้


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์...

ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564


รายละเอียด