ข่าว

สมัครงาน

images

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เพื่อปฏิบัติงานที่งานจัดการทรัพย์สิน (โรงพิมพ์) กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดีผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสม้ครด้วยตนเอง ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2-20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานสังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 7-31 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้นบัดนี้ เห็นสมควรให้ขยายเวลารับสมัครออกไปอีก จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ที่กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7544งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 034-255791 อ่านประกาศ


รายละเอียด
images

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personal


รายละเอียด
images

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยสอน...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personal


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกชน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ จ่าหน้าซอง ดังนี้หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน


รายละเอียด
images

ว่าที่บัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564...

การให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาว แก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://web.facebook.com/SilpakornUniversityThailand/posts/10159486768176253


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาสถิติ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำการสอนที่ภาควิชาสถิติผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกสารจ่าหน้าซองถึงหน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน


รายละเอียด
images

ขยายเวลารับสมัคร...

โอกาสสุดท้าย! ขยายเวลารับสมัครผู้ที่สนใจงาน 3 มิติต้องไม่พลาดUpskill งาน 3 มิติให้ขายได้สมัครได้ถึงวันที่ 10 มกราคมนี้!หลักสูตรระยะสั้นผลิตงานศิลปะเพื่อการค้าด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติและการหล่อ- ค้นหาความชอบละความถนัดของตนเอง- เปิดสอนที่เดียว รับจำนวนจำกัด- มีวัสดุและอุปกรณ์ให้ผู้เรียน- ต่อยอดงานโมเดล 3 มิติให้เป็นชิ้นงาน- หากผ่านเกณฑ์ ได้ใบประกาศนียบัตรไว้อัพเกรด Portfolio หรือเก็บไว้เทียบโอนรายวิชาของ ม.ศิลปากรได้สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2565ที่เว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.thหากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 06-5936-5560Line ID : su4lifeLine OA : shorturl.at/jpEX8Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 2564 ทางเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทยฯ ได้จัดมอบรางวัลแก่ภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกวด โดยมีผลงานจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารอบ 4 เรื่อง และได้รับรางวัลทั้ง 4 เรื่องดังนี้1. รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม สนับสนุนรางวัลโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์• นีนนารา บุญนิธิไพสิฐ จาก แต๋วแหววเป็นประจำ (Taewwaw Pen Pa Jum) กำกับโดย อภิญญา พุกศรีสุข สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์2. รางวัลดุ๊ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ• อัญญ-เดียรถีย์ (Conviction) กำกับโดย พิชญุตม์ เค้าอ้น สาขานิเทศศาสตร์ เอกการสื่อสารมวลชน3. รางวัลช้างเผือก (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา)ประกาศนียบัตรชมเชย• แต๋วแหววเป็นประจำ (Taewwaw Pen Pa Jum) กำกับโดย อภิญญา พุกศรีสุข สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์• อนันตวัฏ (Crystallised Memory) กำกับโดย ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์ สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์4. รางวัลวิจิตรมาตรา สนับสนุนรางวัลโดย มูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา• Gap - แท็กซี่ กำกับโดย ปารย์พิรัชย์ ผดุงเจริญ สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT:Silpakorn)ได้รับในครั้งนี้


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์...

ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564


รายละเอียด