รายงานการเงินประจำปี จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

สำหรับปีสิ้นสุด