คณะวิชา

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ข้อมูลคณะ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีรากฐานมาจากหลักสูตรจิตรกรรมและประติมากรรมของโรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะจิตรกรรมประติมากรรมเป็นคณะวิชาเดียวของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2486 นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์แขนงต่าง ๆ ทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ศิลปไทย ทฤษฎีศิลป์ และสื่อผสม ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ยังมุ่งมั่นส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน วิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะ ตลอดจนการให้บริการด้านวิชาการ โดยร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน ในการเผยแพร่ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการด้านศิลปกรรมของอาจารย์ นักศึกษา และศิลปินที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเผยแพร่และเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนเสมอมา รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันที่มีการเรียนการสอนศิลปะทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนคณาจารย์ ได้ให้ความร่วมมือเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานศิลปกรรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และงานบริการทางวิชาการอื่น ๆ

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
- ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาทัศนศิลป์

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาทัศนศิลป์
- สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
- สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (เป็นหลักสูตรที่จัดทำร่วมกันระหว่าง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาทัศนศิลป์

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. / โทรสาร 034 271 379

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
31 ถ. หน้าพระลาน เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2 221 0820
โทรสาร 0 2 225 8991

เว็บไซต์

http://www.finearts.su.ac.th/
Facebook : EntrancePsg Silpakorn