คณะวิชา

คณะโบราณคดี

ข้อมูลคณะ

คณะโบราณคดี ตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตนักโบราณคดีไปปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานอันเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนปฏิบัติงานสนามทางโบราณคดีให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์เป็นคณบดีคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 คณะโบราณคดีได้ปรับปรุงการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยขยายขอบเขตการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอื่น ๆ อีก นอกเหนือจากการผลิตนักโบราณคดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

คณาจารย์ของคณะโบราณคดีปฏิบัติงานวิจัยในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ตลอดจนมีโครงการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานของชาติในรูปแบบของการจัดการอบรม สัมมนา บรรยาย นิทรรศการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน และจัดทัศนศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำ นอกจากนี้ยังจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริการวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศูนย์สันสกฤตศึกษา และศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาโบราณคดี
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
- สาขาวิชามานุษยวิทยา
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- สาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาโบราณคดี
- สาขาวิชาจารึกศึกษา
- สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาโบราณคดี
- สาขาวิชาจารึกศึกษา
- สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0 2 224 7684
โทรสาร : 0 2 226 5355
E-mail : archae_fac @su.ac.th

เว็บไซต์

https://archae.su.ac.th/