คณะวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ

ข้อมูลคณะ

ในช่วงระยะแรกของการดำเนินการวิทยาลัยนานาชาติเปิดดำเนินการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในปีการศึกษา 2546 ต่อมาได้ขยายพื้นที่การศึกษามายังสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ในปีการศึกษา 2548 และได้เช่าพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนานาชาติได้เช่าพื้นที่ ณ อาคารกสท.โทรคมนาคม (บางรัก) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรของทุกหลักสูตร เนื่องจากอยู่ในที่ตั้งของพื้นที่ธุรกิจ เอื้อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาดูงาน หรือฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้กับนักศึกษา เช่น สถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) ศูนย์อาหาร แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC: Thailand Creative & Design Center) สำนักงานไปรษณีย์ สถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน เป็นต้น ปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรการศึกษา

1. ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตัล (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบ 4 ปีการศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เปิดรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ดำเนินการตามความร่วมมือกับ Birmingham City University (สหราชอาณาจักร) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะในสหราชอาณาจักร ผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดของสถาบันจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Birmingham City University (สหราชอาณาจักร) ในชั้นปีที่ 4 มี 3 รายวิชาซึ่งเหมือนกับรายวิชาในชั้นปีสุดท้ายของ BCU โดยประกอบด้วยรายวิชา Dissertation, Negotiated Project และ Major Project ทั้งนี้คณาจารย์จาก BCU เดินทางมาประเทศไทย เพื่อเป็นผู้สอนหลัก ให้คำแนะนำ และประเมินผลงานของนักศึกษาใน 3 รายวิชาดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับคณาจารย์จาก BCU และให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดทั้งปีการศึกษาผลงานเหล่านั้นจะถูกนำไปแสดงต่อสาธารณะในชื่องาน Degree Show ซึ่งเป็นงานที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมลงมือกันจัดขึ้นภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่ร่วมมือกับสถาบันวาแตล (Vatel Hotel and Tourism Business School) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็น ที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับรางวัล Best Hospitality Management School มีการเรียนการสอนแบบสลับกันระหว่างการศึกษาภาคทฤษฏี ในชั้นเรียน และ ภาคปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติ งานจริงเพื่อประสบการณ์ทางวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุม โดยมุ่ง เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์แบบ 360 องศา นักศึกษาจะได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาชีพและพัฒนาความคิด ทางด้าน การบริการที่แท้จริง นักศึกษาจะมีการฝึกงานทุกปีการศึกษา โดยในปีที่ 3 นักศึกษาจะมีโอกาส ได้เดินทางไป ฝึกงาน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือประเทศอื่นๆ ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นหลักสูตรสองปริญญาโดยร่วมกับ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงปารีสและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักศึกษาจะได้ไปศึกษา ณ Paris School of Business เป็นเวลา 7 เดือนในช่วง ปีการศึกษาที่ 3 เพื่อเรียนรู้เรื่อง luxury brands อย่างลึกซึ้งจากประเทศที่ถือได้ว่าเป็นกำเนิดสินค้าแบรนด์หรูหรามากมาย อีกทั้งได้มีโอกาสศึกษาดูงานแบรนด์หรูต่างๆ อีกด้วย    หลักสูตรมุ่งเน้นในการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนานเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการค้นหาศักยภาพ ในด้านความรู้ ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การมี Know-how รวมถึงการมีความรอบรู้ด้านวิชาการ ความเป็นสากล และ การมีประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตมีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะที่เกี่ยวกับการบริหาร โดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการหรูหรา สามารถนำองค์ความรู้ภาค ทฤษฏีไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจได้ในระดับสากลภายใต้หลักคุณธรรมจริธรรม รวมทั้งมีความคิด สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศและภูมิภาคอาเซีย

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน จึงขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และวางกลยุทธ์ของการแก้ปัญหาผ่านทางการวิจัยเข้าสู่สถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางธุรกิจระหว่างประเทศที่จักช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศผ่านการ วิจัย รวมทั้งสามารถทดสอบสมมุติฐานสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม อันจักนำไปสู่การวางกลยุทธ์ของการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป  กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คือ ผู้สอนในสาขาวิชาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และอาจไม่สามารถลงศึกษาต่อเต็มเวลาได้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้เป็นแบบที่ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว นักศึกษาจึงสามารถจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตนได้

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ติดต่อ

www.suic.su.ac.th
instagram/suicfaculty
www.facebook.com/suicbkk
วิทยาลัยนานาชาติ
ชั้น 8-9 อาคาร กสท. (โทรคมนาคม) ถ.เจริญกรุง บางรัก กทม. 10500
Tel: 02 639 7521-3   Fax: 02 639 7524 Email: suicfaculty@gmail.com

เว็บไซต์

http://www.suic.su.ac.th