ข่าว

ทุนการศึกษา

images

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564...

ดูรายละเอียดได้ที่ https://web.facebook.com/SilpakornUniversityThailand/posts/10158799312051253


รายละเอียด
images

แนวปฏิบัติการพักอาศัยและการเข้า - ออกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงกำหนดแนวทางเพื่อขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยในเรื่องแนวปฏิบัติการพักอาศัยและการเข้า - ออก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดังนี้ 1. การเปิด – ปิดประตูทางเข้า - ออกของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะเปิดเฉพาะประตูด้านถนนทรงพล ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง เวลา 21.00 น. เท่านั้น 2. ขอให้บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเข้า - ออกในช่วงเวลาปิดประตู โปรดสวมหน้ากากอนามัย แสดงบัตรและตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงสมุดบันทึกที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจัดเตรียมไว้ให้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง 3. กรณีเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้ที่นำอาหารมาส่ง โปรดสวมหน้ากากอนามัย แสดงบัตรและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและเหตุผลการติดต่อในเอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ 4. มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีกิจธุระเข้ามาในมหาวิทยาลัย ช่วงเวลา 05.00 – 21.00 น. 5. เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติทางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอความร่วมมือบุคลากรผู้พักอาศัยทุกท่านโปรดงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีคนหนาแน่น 6. หากบุคลากรคนใดหรือคนในครอบครัวที่มีความผิดปกติด้วยอาการที่แสดงว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้แจ้งกับกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 34253 845 หรือในกรณีนอกเวลาราชการแจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยที่หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน) 200200 หรือหมายเลขโทรศัพท์ (ภายนอก) 0 34109 686 โดยเร็วเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


รายละเอียด