เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

- ประกาศเจตจำนงสุจริต

- ประกาศนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”