เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  1. มีการประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนเพื่อแสดงเจตจำนงของผู้บริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  2. มหาวิทยาลัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อถ่ายทอดลงสู่คณะวิชาและบุคลากร โดยในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/ส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา