การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและประพฤติมิชอบ

  1. มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย ศิลปากร และสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน บนเว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์
  2. ข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล