การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยได้เวียนแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทุกคณะวิชา/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้รายงานผลตามแผน ฯ รอบ 9 เดือน  ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564
โดยมีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564