การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

  1. มีประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนี้