การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี และประพฤติมิชอบ

รายงานความคืบหน้าของจำนวนเรื่องร้องเรียนตามแบบเพื่อแสดงจำนวนเรื่องร้องเรียน ส่งให้ สป.อว. ทุกเดือน