การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1. มีกระบวนการรับเรื่อง ส่งเรื่อง ตามลำดับงานมาก่อนหลัง ทั้งจากภายนอกและภายใน ทั้งระบบเอกสาร และระบบ E-document
2. มีการปฏิบัติเป็นการทั่วไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีการในการให้บริการ   3. มีคู่มือ และ Flow chart แสดงขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินงานของกระบวนงานต่าง ๆ เป็นมาตรฐาน/แนวทางในการให้บริการแบบเดียวกัน
4.  มีการให้บริการแบบ Service Mind
5. มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการหน้างาน ผ่าน QR Code

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการนักศึกษา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนการดำเนินงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขั้นตอนการดำเนินงานงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์