การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานอธิการบดี ได้มีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  และมีการประเมินสภาพแวดล้อมการให้บริการ