การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  1. มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดขอบเขตหน้าที่รายตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  2. มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงขั้นตอนและระยะเวลาของงานที่ให้บริการ โดยได้เผยแพร่แก่ผู้รับบริการและสาธารณะผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ
  3.คู่มือแนวทางดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ คณะวิชา/ ส่วนงาน และสถาบัน)
http://www.qa.su.ac.th/?page_id=1306
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงิน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร