การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  1. มีการประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความนิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
  2. มหาวิทยาลัยและคณะมีการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และนำไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
  3. มหาวิทยาลัยและคณะ มีการส่งเสริมให้บุคลากรใหม่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงาน แผนงานและกิจกรรมในโครงการประจำปีต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในการดำเนินงานแบบ teamwork เพื่อให้เกิดความสามัคคี สร้างขวัญ กำลังใจ ให้เกิดทัศนคติ ค่านิยมไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกันด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  4. มหาวิทยาลัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อถ่ายทอดลงสู่คณะวิชาและบุคลากร โดยในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/ส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
  5. มีคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร
  6. มีการดำเนินงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย กิจกรรมผู้บริหารพบประชาคม