แผนป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

  • มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564