แผนป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนLink

- รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนLink