แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการประชุมติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปรายงานการใช้งบประมาณเป็นประจำตามรายไตรมาสตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1638/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. มีการจัดทำรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย