แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการประชุมติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปรายงานการใช้งบประมาณเป็นประจำตามรายไตรมาสตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2312/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. มีการจัดทำรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย