ข้อมูลพื้นฐาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย

2. ห้องสมุดกฎหมาย และ application ห้องสมุดกฎหมาย