ข้อมูลพื้นฐาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

- ห้องสมุดกฎหมาย (ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ)
http://www.president.su.ac.th/legal/
https://www.lawapp.su.ac.th/index.html