ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และประกาศการแบ่งส่วนงาน

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย

3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร