ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน กาบริหารงานและการกำหนดตำแหน่ง

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและบริหารภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B3-62-9-12-L_2012040749.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B2-61-12-21-L_2012040835.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B59-7-15-L_2012040836.pdf

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B12-64-8-30-L_2108300732.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B11-64-4-26-L_2104270503.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B10-62-9-12-L_2012040750.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B9-62-9-11-L_2012040752.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B8-62-6-19-L_2012040752.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B7-62-4-27-L_2012040753.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B6-62-2-4-L_2012040753.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B5-61-12-21-L_2012040837.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B4-61-12-12-L_2012040837.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B3-61-10-1-L_2012040838.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B2-60-11-22-L_2012040845.pdf
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-B59-9-14-L_2012040839.pdf