ข้อมูลพื้นฐาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่แก่ผู้รับบริการและสาธารณะผ่านหน้าเว็บไซต์ของกองแผนงาน

  • แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี [ลิ้งค์ 1] [ลิ้งค์ 2]
  • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ลิ้งค์ 1] [ลิ้งค์ 2]