ข้อมูลพื้นฐาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565-2579Link

- แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567

- แผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565