การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ITA

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (IIT)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PDF)

share
Facebook
Twitter