มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  1. มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 พิจารณาแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  2. มีหนังสือแจ้งคณะ/ หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ผลการดำเนินงานตามปี 2564

  3. ประชุมครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน