การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล ได้แก่

  1. มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนดให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นกรรมการในสภาวิชาการ คณะกรรมการประจำคณะและส่วนงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และส่วนงาน
  3. มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  4. มีการสำรวจสภาพแวดล้อม/บริบทภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคตเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปี
  5. มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/ส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
  6. มีโครงการ กิจกรรม ที่คณะวิชาเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี และ เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี กิจกรรมการจัดหางานให้นักศึกษาที่จบใหม่ เป็นต้น
  7. การรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร