การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาส 1

- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาส 2

- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาส 3

- รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาส 4

- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564