ความสำเร็จ > งานสร้างสรรค์ > ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

10 ธันวาคม 2563

คณะเภสัชศาสตร์ Top 2% ของโลก นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด สาขา Pharmacology & Pharmacyพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)ที่มา : Stanford University (2020)