ความสำเร็จ > งานสร้างสรรค์ > ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.2563

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.2563

01 กันยายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้อนุภาคเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์เรื่องอนุภาคในนิทานพื้นบ้าน ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รางวัลผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ ผลงานสร้างสรรค์ กระตั้วแทงเสือ