ความสำเร็จ > งานสร้างสรรค์ > ขอแสดงความยินดี

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดี

24 ธันวาคม 2563

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ชนะเลิศการประกวดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Awards 2020 ครั้งที่ 16 ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ ‘ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม’ จากผลงานโฆษณาชื่อ “ขาดเธอไม่ได้ หัวใจขอสารภาพ“