ข่าว > การศึกษา > สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

share
Facebook
Twitter

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

07 มิถุนายน 2567

Newsletter of Bureau of Digital Technology, Silpakorn University.

----------------------------------

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academic : TDGA) ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐนั้น และได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐหลักสูตร "ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 39 คน จัดอบรมเมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. โดยได้รับเกียรติ จากผศ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

ณ ห้อง The Lounge ชั้น10 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

----------

#ข่าวอบรม

#อบรมสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศิลปากร

#BDTNews

#SUNews