ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ

20 พฤษภาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง

ภาควิชาจุลวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในโอกาสได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป