ข่าว > การศึกษา > แบบสำรวจกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภายใน

share
Facebook
Twitter

แบบสำรวจกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภายใน

24 มกราคม 2567

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรเล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษนั้น นอกจากนักศึกษาต้องได้รับการเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือเจ้าของภาษาโดยตรง ยังต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรผู้มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอนและการให้บริการแก่นักศึกษา ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำแบบสำรวจ หัวข้อ : แบบสารวจความต้องการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2567 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสารวจไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในต่อไป

สามารถตอบแบบสำรวจ ตั้งแต่บัดนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทาง Google Forms ตาม QR CODE ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวปวีณา แช่มมั่นคง หมายเลข ภายใน 200622