ข่าว > การศึกษา > ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน

14 กันยายน 2566

ขอเชิญชวนบุคลากรทั้งหมดของคณะ ส่วนงาน (จำนวน 17 ส่วนงาน) และนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (จำนวน 14 คณะ) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. ได้ที่ https://vote.su.ac.th/