ข่าว > การศึกษา > ชุดทอแสงแยงเงา

share
Facebook
Twitter

ชุดทอแสงแยงเงา

05 กันยายน 2566


นายเขมรินทร์ โชติภาเจริญการ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับรางวัล Sustainable Textile Award (ชุดที่นำเศษขยะอันเกิดจากสิ่งทอหรือกระบวนการทอมาทำเป็นชุดพระราชนิยม เพื่อส่งเสริมการลดของเสียและต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน)อ่านต่อ...