ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร

11 พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้บริหารและคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ เข้าเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน