ข่าว > การศึกษา > รายวิชาที่สายเขียนแบบไม่ควรพลาด

share
Facebook
Twitter

รายวิชาที่สายเขียนแบบไม่ควรพลาด

22 กันยายน 2565

ออกแบบงานสถาปัตย์ให้ปังกว่าเดิม
ด้วยการเลือกพืชพรรณให้เหมาะสม
รายวิชาที่สายเขียนแบบไม่ควรพลาด
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ต.ค. 65

- 266 512 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชพรรณ การแยกประเภท การตั้งชื่อ และการจำแนก พืชพรรณ เทคนิคการปลูกและบำรุงรักษาพืชพรรณ หลักการออกแบบพืชพรรณ และ ปฏิบัติการใช้พืชพรรณในการออกแบบ
- ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
- ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3qS2cfW

- ทดลองเรียน ก่อนศึกษาต่อในระดับ ป.โท
- Upskill ต่อยอดสายงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
- Reskill เพิ่มพูนทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตนเอง
- หากลงทะเบียนแบบสะสมหน่วยกิต สามารถเทียบโอนได้
เมื่อผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด
- ได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าเรียนครบตามเงื่อนไข

พิเศษ! ส่วนลด 20% ให้กับ
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2565
ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3qS2cfW
หรือสแกน QR Code ที่หน้าโปสเตอร์ของรายวิชา

- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/