ข่าว > การศึกษา > ขอแสดงความยินดี

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดี

08 กรกฏาคม 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับรางวัล ยกย่องคุณธรรม จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประเภทบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการดีเด่น ในโครงการอัตลักษณ์ภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2565