ข่าว > การศึกษา > แจ้งปิดเส้นทางการจราจรและงดจ่ายน้ำประปา

share
Facebook
Twitter

แจ้งปิดเส้นทางการจราจรและงดจ่ายน้ำประปา

14 มิถุนายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง แจ้งปิดเส้นทางการจราจรและงดจ่ายน้ำประปาภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

………………………………………………………………


ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และได้ดำเนินการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวนั้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้รับจ้าง) จะเข้าดำเนินการขุดดินเพื่อวางบ่อพักระบบไฟฟ้าแรงสูงและคืนสภาพถนนบริเวณหน้าคณะอักษรศาสตร์ถึงบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวฯ มีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางการจราจรตั้งแต่แยกอาคาร 50 ปี ถึงทางเข้าคณะเภสัชศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น. และงดจ่ายน้ำประปาในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึ่งพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ ดังนี้ หลังโรงอาหารเพชรรัตน์, ศูนย์เรียนรวม2, สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีและบ้านพักเพชรรัตน์ 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา  และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2565

          ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย

  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์