ข่าว > การศึกษา > มาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

share
Facebook
Twitter

มาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

10 มิถุนายน 2565

การเรียนการสอนนักศึกษา / การปฏิบัติการบุคลากร
นักศึกษา
- เปิดใช้พื้นที่ 100%
- ใช้การเรียนการสอน ONLINE เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร
- ปฏิบัติงานในพื้นที่ 100%

การจัดกิจกรรม
- รองอธิการบดี / ผู้รับผิดชอบโครงการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด
- ประกาศแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
- จัดเตรียมจุดบริการ ล้างมือ / หน้ากาก / เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

กรณีเสี่ยงต่ำ
- ปฏิบัติงานตามปกติ
- ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

กรณีเสี่ยงสูง
- ปฏิบัติงานตามปกติ
- ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
- เว้นระยะห่าง
- ตรวจ ATK ทุก 5 และ 10 วัน

กรณีติดเชื้อ
- หยุดปฏิบัติงาน
- กักตัวอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้
- เข้ารักษาตัว