ข่าว > การศึกษา > การดำเนินงานปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร

share
Facebook
Twitter

การดำเนินงานปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร

26 พฤษภาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง การดำเนินงานปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
……………………

ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และได้ดำเนินการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวนั้น

 

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้รับจ้าง) จะเข้าดำเนินการเทคอนกรีตและซ่อมแซมถนน บริเวณ สี่แยกอาคาร 50 ปี ถึง บริเวณอาคารศูนย์รวม 2 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางการจราจรบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อการใช้เส้นทางการจราจร จึงโปรดงดหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อสร้างดังกล่าว

 

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


ประกาศ ณ วันที่   26   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565
                     
         (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย)
  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์