ข่าว > การศึกษา > เปิด 2 รายวิชาระดับ ป.โท ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

share
Facebook
Twitter

เปิด 2 รายวิชาระดับ ป.โท ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

12 เมษายน 2565

ระบบคลังหน่วยเปิด 2 รายวิชาระดับ ป.โท ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นักศึกษา ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์/บุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเลย❗️

- 516 622 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุมลพิษทางอากาศ หลักการและวิธีการป้องกันมลพิษทางอากาศและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดมลพิษทางอากาศและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ การออกแบบ และการดูแลรักษาระบบระบายอากาศและระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ กรณีศึกษา

- 516 633 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักการของภูมิสารสนเทศ การเก็บรวบรวม การจัดการ และการค้นคืนข้อมูลภูมิลักษณ์ ด้วยภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเชิงสถิติธรณีของข้อมูลภูมิลักษณ์ การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการติดตามตรวจสอบ กรณีศึกษา

- ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง
- นำความรู้ไปประยกุต์ใช้หรือต่อยอดอาชีพได้
- เรียนผ่านเกณฑ์แล้วเทียบโอนได้ ไม่ต้องเรียนซ้ำ
- ได้ใบประกาศนียบัตรเก็บลง Portfolio ได้

พิเศษ! ส่วนลด 20% สำหรับ
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://lifelong.su.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565

พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
LineOA : shorturl.at/jpEX8
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/