ข่าว > การศึกษา > School Data Sync

share
Facebook
Twitter

School Data Sync

01 เมษายน 2565

School Data Sync
ระบบ sync ข้อมูล SU REG กับ MS Teams

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำระบบ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจากระบบ REG ไปยัง Teams ผู้สอนรายวิชา ภาคฤดูร้อนที่สนใจ สามารถเปิดใช้งานห้องเรียนที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams โดยระบบจะดึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องเรียนโดยอัตโนมัติ

กำหนดการ

● วันที่ 11 เม.ย. 2565 (วันแรกของการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน) ระบบเริ่ม sync ข้อมูลการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และสร้างห้องเรียนรองรับการใช้งาน โดยจะมีการ sync ข้อมูลเพิ่ม/ถอนทุกวันจนสิ้นสุดระยะเวลาเพิ่ม/ถอนตามปฎิทินการศึกษา

● วันที่ 25 เม.ย. 2565 (วันที่สิ้นสุดช่วงเพิ่ม/ถอน ภาคฤดูร้อน) สำหรับรายวิชาภาคปลายที่สิ้นสุดลงแล้ว ระบบจะปรับชื่อจาก (ชื่อเดิม) ไปเป็น Archived - (ชื่อเดิม) ทั้งนี้ จะดำเนินการเฉพาะรายวิชาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบ School Data Sync ในภาคการศึกษาก่อนโดยไม่กระทบกับรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง