ข่าว > การศึกษา > ปรับปรุงระบบส่ง - จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร

share
Facebook
Twitter

ปรับปรุงระบบส่ง - จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร

29 มีนาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง การดำเนินงานปรับปรุงระบบส่ง - จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
………………………………………………………………

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินงานปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นั้น
 ในการนี้ กฟภ. จะเข้าดำเนินการขุดเจาะดันท่อร้อยสาย (HDD) ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 – 9 เมษายน  2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. (ช่วงเวลากลางคืน) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนและอาจมีความจำเป็นต้องปิดกั้นการจราจรบางพื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจรและการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร โปรดหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้