ข่าว > การศึกษา > ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี

share
Facebook
Twitter

ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี

19 มกราคม 2565

หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ

ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุราชการและศิษย์เก่า

โดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 06.00 - 10.30 น.ณ อาคารฝึกพละ (โรงยิม)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ / คณะมัณฑนศิลป์ / คณะอักษรศาสตร์ /

คณะศึกษาศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ /บัณฑิตวิทยาลัย /สภาคณาจารย์และพนักงาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 06.00 - 10.30 น.ณ อาคารฝึกพละ (โรงยิม)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ /
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / กองบริหารงานวิชาการ / กองกิจการนักศึกษา /สำนักหอสมุด
กลางพระราชวังสนามจันทร์ / สำนักบริการวิชาการ /กองคลังพระราชวังสนามจันทร์ / โรงเรียนสาธิต
( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) / โรงเรียนสาธิต ( มัธยมศึกษา )

*** อย่าลืมงดอาหารหลังเวลา 22.00 น. ยกเว้นน้ำเปล่า สามารถดื่มได้ ***
และขอความร่มมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
สำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งชื่อล่วงหน้า สามารถเข้ารับการตรวจได้